top of page

Privacy policy

Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van gebruikers. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van gebruikers verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.

 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.

 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.

 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens

 • We nemen maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging

 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

 

Huis Perrekes is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wenst u meer uitleg? Neem contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@perrekes.be

 

Wanneer u vindt dat Huis Perrekes uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die Huis Perrekes zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten:

 

Elke gebruiker van wie Huis Perrekes gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat hij/zij deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de wet op de patiëntenrechten. Daarom zal Huis Perrekes bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Zorg en Begeleiding op maat van personen met dementie

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van zorg en begeleiding?

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger);

 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;

 • Nationaal identificatienummer (het Rijksregisternummer) ;

 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);

 • Gegevens over uw gezondheid en leefgewoonten;

 • Psychische gegevens;

 • Gegevens met betrekking tot uw zorgplan;

 • Sociale gegevens;

 • Evt. gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;

 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;

 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Huis Perrekes is verplicht om een bewonersdossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Binnen Huis Perrekes worden uw gegevens opgenomen in het persoonlijk dossier. Het dossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van Huis Perrekes voor wie inzage noodzakelijk is om u de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

 

We delen uw gegevens met anderen buiten Huis Perrekes enkel:

 • indien nodig voor het bieden van goede zorg (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, de apotheker, …), of

 • indien nodig bij een ziekenhuisopname of ambulante behandeling, of

 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of

 • bij uitdrukkelijke toestemming (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
We bewaren uw actief bewonersdossier maximaal 5 jaar na beëindiging van de zorg en begeleiding .

 

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie.
U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens.
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking.
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Huis Perrekes nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 

Administratie

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van bewonersadministratie?
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de administratie:
• Identificatiegegevens
• Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer)
• Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
• Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten en woondiensten
• Sociale gegevens
• Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
• Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Huis Perrekes verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van administratie worden de gegevens gedurende 5 jaar bewaard.

 

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie.
U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens.
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 

Recht op beperking.
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Huis Perrekesnodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 

Medisch dossier

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw medicatiedossier?
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor het medicatiedossier:
• Identificatiegegevens;
• Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer);
• Mutualiteits- en verzekeringsgegevens;
• Gegevens over uw medicatie

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Huis Perrekes verzamelt deze gegevens om u op een correcte wijze de door uw behandelend arts voorgeschreven medicatie te kunnen toedienen, deze bij de apotheek te kunnen bestellen, laten leveren en factureren.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met de apotheek, met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens in het medisch dossier worden gedurende 30 jaar bewaard.

 

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie.
U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 

Recht op aanpassing van gegevens.
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 

Recht op beperking.
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Huis Perrekes nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Klachten

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw klacht?
In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt Huis Perrekes – in functie van wat nodig is voor de behandeling van uw klacht – volgende gegevens:
• Identificatiegegevens
• Gezondheidsgegevens
• Gegevens met betrekking tot de zorg
• Evt. financiële gegevens
• Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Huis Perrekes verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:
• De zorgverlener over wie de klacht gaat
• Een professioneel raadgever (bv. advocaat,…)
• Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens van de klacht worden bewaard tot 1 jaar na opmaak van het jaarverslag.

 

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie.
U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens.
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 

Recht op beperking.
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Huis Perrekes nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 

Sollicitaties

Welke gegevens verzamelen we over u?
• Identificatiegegevens;
• Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
• Samenstelling van het gezin;
• Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
• Beroep en betrekking

Waarom verzamelen we deze gegevens?
In de eerste plaats bewaart Huis Perrekes bepaalde persoonsgegevens om met u contact op te kunnen nemen in kader van een gesprek dat heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.
In de tweede plaats verzamelen we uw persoonsgegevens om correct te kunnen oordelen of u over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor u zich aanbiedt. Om hier een correct beeld van te schetsen kunnen wij u soms vragen om bepaalde documenten voor te leggen die dit mogelijk bewijzen.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens blijven binnen Huis Perrekes en worden niet gedeeld met andere partijen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Uw gegevens worden bewaard tot een jaar na het laatste contact.

 

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

 

Recht op inzage en een kopie.
U heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens.
Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 

Recht op beperking.
Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Huis Perrekes nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Recht op vergetelheid
Indien u dit wenst heeft u het recht om van ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op uw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging

 

Recht op overdraagbaarheid
U kan van ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

 

 

Bezoek website

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw bezoek aan de website?
Als u onze websites bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies:
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 

 • Functionele cookies
  Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u snel en correct de gewenste informatie kan zien, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
  Voor Huis Perrekes zijn dit volgende cookies: de keuze van uw taal wordt bewaard zodat deze taal actief blijft. Dit blijft 12 maanden bewaard.

 • Analytische cookies
  Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel. Momenteel worden er geen analytische cookies gebruikt.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Het Huis Perrekes mag deze cookies gebruiken omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. We kunnen door het gebruik van de cookies de website beter laten werken.

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Zie bewaartermijnen bij de vermelde cookies.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vind u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

bottom of page